Vedtektene har ikke vært endret siden foreningen ble stiftet i 1968. De kan derfor fremstå som noe foreldet, men foreningen har likevel overlevd og fungert. Dersom noen ønsker å ta ansvar med å oppdatere vedtektene er vi meget takknemlige for det.

1. Loshavn Fortidsvern skal virke for samhold og samarbeid mellom folk som bor/eller eier hus eller grunn i Loshavnsområdet, i arbeidet for å opprettholde et trivelig og velholdt sted, med bibehold av det karakteristiske bygningsmiljø.

Området omfatter husklyngen i Loshavn, øyene utenfor fra Lauholmen og østover til Holmen, samt de nærmeste omgivelser inntil følgende grenser: Fra bunkeren på Nesodden – langs nordre vei over Støa til hovedveien ved «Fjelly, derfra over Myrefjellet til Ormedalen i en rett linje.

2. Medlemmer kan være alle som bor og/eller eier hus eller grunn i nevnte område. Andre interesserte kan opptas som støttemedlemmer uten stemmerett. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.

3. Foreningen ledes av et styre på 5 medlemmer, hvorav minst 3 skal være av stedets fastboende. Styret avgjør alle saker som ikke etter disse vedtekter tilligger årsmøtet. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede.

Styremedlemmer med varamenn velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Hvert år uttrer 2, henholdsvis 3 medlemmer med varamenn, første gang etter loddtrekning. Styret konstituerer seg selv.

4. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år, fortrinnsvis i juli måned. Årsmøtet skal innkalles med minst en ukes varsel. Stemmeberettiget på årsmøtet er hvert medlem som har betalt kontingent. Hver husstand har en stemme. Saker som ønskes fremlagt på årsmøtet, må være innkommet til styrets formann senest en uke før årsmøtet. Sakene avgjøres med alminnelig stemmeflerhet. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget, unntagen ved valg, hvor det etter å ha holdt omvalg mellom de to kandidater med likt stemmeantall, evt. Foretas loddtrekning.

Det ordinære årsmøtet skal behandle og avgjøre følgende saker:

1. Årsberetning fra styret

2. Regnskap for foregående år.

3. Valg av styremedlemmer med varamenn.

4. Evt. Andre innkomne saker.

5. Ekstraordinært årsmøte avholdes når minst 10 medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte sammenkalles med samme frist som ordinært årsmøte og behandler bare de saker som er spesielt nevnt i innkallingen.

6. Forslag til forandringer i disse vedtekter skal bekjentgjøres i forbindelse med innkalling til årsmøtet. Endringer kan deretter besluttes av årsmøtet med 2/3 flertall.