I et brev til enhet for teknisk forvaltning i Farsund kommune uttrykker Loshavn Fortidsvern bekymring for at stadig flere stier for allmenn ferdsel privatiseres. En hytteeier med utbyggingsplaner, som er nevnt i brevet, har svart foreningen.

Foreningen har observert en økende tendens til at stiene som har sikret allmenn ferdsel i generasjoner i Loshavn og Eikvåg nå blir mindre tilgjengelige.

Dette skjer blant annet ved at eiendommer gjerdes inne og skiltes «Privat», og viser blant annet til at det i det nye hytteområdet Støa er satt opp en rekke skilt med «Privat vei». Det er korrekt at veiene er private, men en slik skilting kan neppe tolkes som noe annet enn at man ønsker å legge hindringer for den allmenne ferdsel. Det foreligger nå en søknad om riving av en eksisterende hytte i Eikvåg. På denne eiendommen planlegges det nytt hus, båthus, brygge og utestue tett opp mot den gamle stien mellom Loshavn og Eikvåg.

Loshavn Fortidsvern ber kommunen ha større bevissthet rundt saker som vedrører området Loshavn og Eikvåg. Foreningen mener nå å se en bekymringsfull tendens til en begrensning av tilgang til stier som har vært allmenne ferdselsårer i generasjoner, og det vises til kommunedelplanens stikart der de meste brukte stiene er avmerket. Da må kommunen ta et ekstra ansvar for at blir opprettholdt.

Hytteieren i Eikvåg som har planer om å bygge tett opp mot den gamle stien sier i en henvendelse til foreningen at det er liten grunn til bekymring. Når det gjelder stien over eiendommen har de absolutt ikke noe ønske om å vanskeliggjøre tilgjengeligheten til denne – faktisk det motsatte. De har utbedret stien vesentlig i den sydlige delen av tomten. I forbindelse med utbedringen av bryggene planlegger de også å tydeliggjøre stien videre med steinlegging og lignende, opplyses det i svaret foreningen har fått.