Blog Image

LOSHAVN FORTiDSVERN

- arbeider for å bevare det historiske LoshavnKommunens kulturminneplan

Myndighetskontakt Posted on 26 jan, 2017 17:22

I forbindelse med at Farsund kommune har startet arbeidet med en kulturminneplan, har Loshavn Fortidsvern blitt invitert til å komme med innspill.

Foreningen mener det er mange kulturminner i området Loshavn og Eikvåg, og utvides radiusen litt er det svært mange. I brevet til kommunen blir det foreslått at det vurderes i alt 20 mulige kulturminner.

Kanonen på Støa er blant de 20 kulturminnene fra Loshavn/Eikvåg med omegn, som er listet opp i Loshavn Fortidsverns brev til kommunen. Færøytårnet og Katland fyr, som begge kan skimtes i horisonten på dette bildet, er også med på den lista.

__________________________________________________________________

Brevet kan leses ved å trykke på pdf-ikonet.

___________________________________________________________

Les om:
Kanonen på Støa
Færøytårnet
Katland fyrFarsund kommunes svar

Myndighetskontakt Posted on 15 jul, 2015 10:30

Stiene som er tegnet inn i kommunedelplanen for Loshavn og Eikvåg fra 2006 skal være til bruk for allmennheten, sier Farsund kommune i sitt svar til Loshavns Fortidsvern om denne saken.

Kommunens svar er en respons på et brev som foreningen skrev til kommunen hvor det ble uttrykt bekymring for økende privatisering av de gamle stiene mellom Loshavn og Eikvåg.

I dette svarbrevet opplyses det også at kommunen nå har fått tilsagn om juridisk bistand til å utrede problemstillingene i forbindelse med arbeidet med skilting og merking av kyststi gjennom Loshavn og Eikvåg. Dette arbeidet har ikke kommet skikkelig i gang, sier kommunen, men arbeidet med dette vil intensiveres fra høsten av.

Les om:
Bekymring for stieneBekymring for stiene

Myndighetskontakt Posted on 09 jun, 2015 13:09

I et brev til enhet for teknisk forvaltning i Farsund kommune uttrykker Loshavn Fortidsvern bekymring for at stadig flere stier for allmenn ferdsel privatiseres. En hytteeier med utbyggingsplaner, som er nevnt i brevet, har svart foreningen.

Foreningen har observert en økende tendens til at stiene som har sikret allmenn ferdsel i generasjoner i Loshavn og Eikvåg nå blir mindre tilgjengelige.

Dette skjer blant annet ved at eiendommer gjerdes inne og skiltes «Privat», og viser blant annet til at det i det nye hytteområdet Støa er satt opp en rekke skilt med «Privat vei». Det er korrekt at veiene er private, men en slik skilting kan neppe tolkes som noe annet enn at man ønsker å legge hindringer for den allmenne ferdsel. Det foreligger nå en søknad om riving av en eksisterende hytte i Eikvåg. På denne eiendommen planlegges det nytt hus, båthus, brygge og utestue tett opp mot den gamle stien mellom Loshavn og Eikvåg.

Loshavn Fortidsvern ber kommunen ha større bevissthet rundt saker som vedrører området Loshavn og Eikvåg. Foreningen mener nå å se en bekymringsfull tendens til en begrensning av tilgang til stier som har vært allmenne ferdselsårer i generasjoner, og det vises til kommunedelplanens stikart der de meste brukte stiene er avmerket. Da må kommunen ta et ekstra ansvar for at blir opprettholdt.

Hytteieren i Eikvåg som har planer om å bygge tett opp mot den gamle stien sier i en henvendelse til foreningen at det er liten grunn til bekymring. Når det gjelder stien over eiendommen har de absolutt ikke noe ønske om å vanskeliggjøre tilgjengeligheten til denne – faktisk det motsatte. De har utbedret stien vesentlig i den sydlige delen av tomten. I forbindelse med utbedringen av bryggene planlegger de også å tydeliggjøre stien videre med steinlegging og lignende, opplyses det i svaret foreningen har fått.