I slutten av februar ble det arrangert et seminar om uthavnene på Sørlandet. Temaet var «Uthavnene som besøksmål». Loshavn Fortidsvern – ved lederen Alf-Arian Loshamn – var tilstede.

Prosjektet «Vel i havn – sørlandske uthavner som ressurs for regional utvikling» har fått bevilget 1 million kroner fra Riksantikvaren, men tilskuddet forutsetter at de to fylkeskommunene på Agder samlet stiller med et tilsvarende beløp, slik at den totale summen til prosjektet vil bli 2 millioner.

Vestre Loshavn en ettermiddag sist vinter. Riksantikvaren har bevilget 1 million kroner til prosjektet med det lange navnet: «Vel i havn – sørlandske uthavner som ressurs for regional utvikling»

Verdiskapningsprosjektet har følgende hovedmål og delmål:

Hovedmål:
Uthavnene skal ha en balansert stedsutvikling der kulturminner brukes aktivt for å gi positive effekter for hele regionens befolkning, besøkende og private eiere.

Delmål 1: Øke opplevelseskvaliteten i uthavnene for både besøkende og fastboende.
Delmål 2: Øke forståelsen for kulturarv hos private eiere og håndverkere.
Delmål 3: Styrke kunnskapsgrunnlaget om kulturminneverdiene i uthavnene og om dagens forvaltning av dem.

Det skal utarbeides et opplegg for formidling gjennom skilt, digital formidling og muntlig formidling (guiding / aktiviteter). Det skal også utredes muligheter for opplevelsebasert reiseliv, og potensiell produktutvikling i uthavnene skal også utredes.

Det er også meningen å gjennomføre 1-2 piloter innen fysisk tilrettelegging av uthavnene, slik at de er bedre egnet til å ta imot besøkende.

Dette må gjennomføres i samarbeid med kommunene, og gjerne være i tråd med en kartlegging, et mulighetsstudie, som ble gjennomført av firmaet Asplan Viak.

__________________________________
Les mer:
Om mulighetsstudiet
Asplan Viak sin rapport

Statusrapport