Blog Image

LOSHAVN FORTiDSVERN

- arbeider for å bevare det historiske LoshavnVeiledere for vedlikehold

Veiledning Posted on 04 des, 2015 16:01

Gamle trehus trenger mye vedlikehold og utbedring. Loshavn Fortidsvern anbefaler huseiere i Loshavn å lese noen av de publiserte veilederne som finnes.

Når det gjelder bevaringsverdige trehus er det viktig å ikke trå feil – det kan gå utover helheten i et unikt trehusmiljø som Loshavn.


Fylkeskommunene i Agder
jobber sammen for å styrke vernet av uthavnene langs sørlandskysten. De har utviklet en veileder som har til hensikt å vise hva som kjennetegner bebyggelsen i uthavnene, og hvordan den best kan vedlikeholdes og utvikles.

Les mer om dette på nettsidene til Vest-Agder fylkeskommune.

Veilederen kan lastes ned ved å trykke på bildet.

_______________________________________________________________________

Tilsvarende veiledere
er også utgitt i byene Farsund, Flekkefjord og Mandal – det kan være gode tips å hente der også:

Veilederen for Farsund:

Veilederen for Mandal:

Veilederen for Flekkefjord:


Byggeskikksenteret i Flekkefjord
har også utviklet veiledere av mer spesifikk karakter, som kun er et tastetrykk unna. Her er link til disse publikasjonene.

_______________________________________________________________________

Arkitekt Trygve Sundt
, som eier Loshavn 19, har stilt seg til disposisjon for huseiere i Loshavn som ønsker veiledning. Han kan nåes på denne epostadressen: trygve@lilleakersentrum.noKulturminnefondets støtteordninger

Veiledning Posted on 25 sep, 2015 14:56

Kulturminnefondet er et lavterskeltilbud for private eiere av verneverdige kulturminner.

Einar Engen fra kulturminnefondet orienterte om fondet og de ulike støtteordningene som finnes på et møte på Nordberg Fort i slutten av august. Fondet har i de siste 12 årene gitt så mye som 3000 tilsagn til utbedring av kulturminner for til sammen 500 millioner kroner.

Eier du et hus i Loshavn, kan du være berettiget støtte til vedlikehold. Hittil i år har kulturminnefondet delt ut 65 millioner kroner.

__________________________________

Les mer på

Kulturminnefondets hjemmeside
Andre støtteordninger

Presentasjonen som Einar Engen holdt på møtet kan du laste ned ved å trykke på pdf-ikonet.Saker som berører fylkesmyndighetene

Veiledning Posted on 01 sep, 2015 15:02

Fylkeskonservatoren gir i et brev til Loshavn Fortidsvern en oversikt over hvilke saker som er berørt, hvilke saker som kan være berørt – og hvilke saker som ikke er berørt når det gjelder spørsmålet om å søke fylkesmyndighetene om tillatelse i byggesaker.

Fylkeskommunen har først og fremst ansvar for å vurdere og gi uttalelser til tiltak som berører kulturminner og kulturmiljøer av regional og nasjonal verdi, mens tiltak som berører kulturminner og kulturmiljøer av mer lokal verdi, er et kommunalt anliggende. Det er kommunen som sender sakene videre til fylkeskonservatoren for uttalelse.

I saker som for eksempel fjerning av gamle trapper, anlegning av uteplasser og restaurering av brygger vil spørsmål om hvilke endringer som er tillatt på eiendommer uten å søke om tillatelse være avhengig av eiendommens planstatus, alder og vernestatus. I Loshavn og Eikvåg er det aller meste søknadspliktig.


Saker som SKAL sendes Fylkeskonservatoren

Verneverdige bygninger og anlegg
– Byggesaker og andre tiltak som berører automatisk fredede stående byggverk fra perioden 1537-1650. Unntatt fra dette er kirker eldre enn 1650, som skal behandles av Riksantikvaren.
– Tiltak på vedtaksfredede bygninger og kulturmiljøer.
– Tiltak på forskriftsfredede bygninger og anlegg som ikke lenger er i statens eie. – Tiltak på forskriftsfredete kulturminner i statens eie behandles av Riksantikvaren.
– Søknad og vedtak om riving eller vesentlig endring av bygninger eller anlegg oppført før 1850.
– Tiltak på statens listeførte bygninger og kulturminner prioritert i sektorvise landsverneplaner som ikke er i statens eie, herunder jernbanebygninger, prestegårder og fyr, Selv om de er i statens eie. Tiltak på andre kulturminner i statens eie behandles av Riksantikvaren.
– Dispensasjonssaker innenfor områder av nasjonal og eller regional verdi som er regulert til spesialomåde bevaring eller hensynssone, herunder tiltak på eksisterende bygninger og anlegg av nasjonal/regional verdi, samt søknader og meldinger om nye bygg og andre tiltak innenfor området.

Kulturmiljøer og landskap
– Søknader og meldinger om større tiltak innenfor kulturmiljøer og kulturlandskap som er vurdert å være av nasjonal og/eller regional verdi, herunder områder som er avsatt som hensynssone kulturmiljø i kommuneplanens arealdel og områder omfattet av Riksantikvarens NB!-register.

Arealplaner, dispensasjoner og konsekvensutredninger
– Kommuneplaner, kommunedelplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner: Varsel om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planforslag, samt vedtatt plan.
– Dispensasjonssøknader etter pbl § 7 som berører nasjonale/regionale kulturminneverdier.
– Konsekvensutredninger: Planprogram, melding med forslag til utredningsprogram, fastsatt utredningsprogram og selve konsekvensutredningen.

Når det gjelder vedtaksfredede kulturminner skal de oversendes Fylkeskonservatoren dersom tiltaket går lenger enn vanlig vedlikehold. Dersom tiltaket berører automatisk fredete kulturminner skal de også oversendes Fylkeskonservatoren.

Saker som KAN sendes til fylkeskommunen

– Tiltak på bygning og anlegg av lokal verdi som er regulert til spesialområde.
– Søknad om tilskudd til kulturminner gjennom SMIL – Spesielle miljøtiltak i jordbruket. – Tiltak på ikke-listeførte kirker oppført etter 1850.
– Bygge- og rivesaker på bygninger som i kommunale kulturminneplaner er vurdert å være av høy verneverdi.
– Tiltak som berører SEFRAK-registrerte bygninger oppført etter 1850 som kommunen anser har kulturhistorisk interesse ut over lokal verdi.
– Tiltak som berører bygninger og bygningsmiljøer fra 1900-tallet som ikke er SEFRAKregistrert, men som kommunen anser har kulturhistorisk interesse ut over lokal verdi.
Henvendelser fra private utbyggere og grunneiere i forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel.


Saker som IKKE skal sendes fylkeskommunen

– Bygge- og rivesaker for bygninger som i kommunale kulturminneplaner har lav verneverdi.
– Bygge- og rivesaker for bygninger av kun lokal verdi som er yngre enn 1850.
– Lokale tilretteleggingsprosjekter og skjøtselsplaner. Dette gjelder ikke for arkeologiske kulturminner.
– Henvendelser fra eiendomsmeglere, selgere og kjøpere om planstatus og vernestatus i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer.

Her er det ikke alltid like lett å vite hva som regnes som vanlig vedlikehold, og det anbefales derfor at eier tar kontakt med Fylkeskonservatoren i slike tilfeller.

Eiendommens planstatus finnes på kommunens hjemmesider, eller man finner det ut ved å kontakte kommunen. Vernestatus finnes på kulturminnesok.no. Vær obs på at registeret ikke er fullstendig oppdatert.

I siste del av Vest-Agder fylkeskommunes strategiplan for kulturminnefeltet (følg linken) er litt informasjon om hvilke krav som stilles til søknader.
Les: Kulturarv 2020

Kulturminnesok.no
Sjekk planstatus i Farsund kommuneNeste »